A Magyar Taoista Egyház bemutatása

A Magyar Taoista Egyház a Teljes Valóság Iskolát (Quanzhen, 全真), és a Kunlun (崑崙) hagyományt képviseli.

Ezen irányzatok Tanításai szerint az ember három részből áll, melyek mindegyikét művelni kell a teljes megvalósítás érdekében. Ez a három az Életerő (Jing), az Életenergia (Qi) és a Szellem (Shen). A művelés kezdetén a testet kell rendezni, mivel az jelentősen befolyásolja tudatállapotainkat. Egy legyengült test magával ragadja annak Szellemét, és így az képtelen lesz felemelkedni.

A test rendezésére a Zhang Sanfeng (張三丰) által ránk hagyományozódott művészetet, a Taijiquant, és a Tian Dao (天道) belső gyakorlatait használjuk.

Az alapok megteremtése után a belső alkímia rendszerét tanulmányozzuk, főképp a Teljes Valóság hagyomány egyik nagy Tanítójának, Zhang Boduannak (張伯端) a módszerei által.

Ezen a szinten meditációs, vizualizációs és belső energetikai gyakorlatokat végzünk. A Tanítások szerint csupán e két alap megteremtése után emelhetjük Szellemünket magaslatokba, és találkozhatunk a Halhatatlanokkal a Mennyek Birodalmában. Itt egyesülhetünk a Teljes

Valósággal, a teremtés Őseredendő Princípiumával, mely a megvalósítás végső foka.

A Magyar Taoista Egyház rendszeresen tart előadásokat és foglalkozásokat a kezdeti műveléshez, mely alkalmak során megismerhetjük a Teljes Valóság irányzat Tanításait és gyakorlatait. Egyházunk céljául tűzte ki a taoizmus világi gyakorlók által megalapított irányzatának szabad közreadását, a gyakorlatok vezetését és az alapítók által szerzett szentiratok teljességének magyar nyelven való elérhetővé tételét.

A Daót mint legfőbb értéket elérni kívánók közösségét a taoizmus fogja össze. A taoizmus tanításait Hangdi, a Sárga császár fektette le i. e. 2696–2598 között, és Laozi erősítette meg körülbelül 2500 évvel ezelőtt.

A történelem során számos irányzat alakult ki a taoizmuson belül, melyek közül a Teljes Valóság Iskola Déli Hagyományát (Quanzhen 全真), a Bíbor Yang Iskolát (Zeyang 紫陽) követjük. Ezt az irányzatot Lü Dongbin 呂洞賓 [i.sz.755-?] tanítványa, Zhang Boduan 張伯端 [987-1082] alapította.

A déli iskola öt Pátriárkát tart számon:

 1. Zhang Boduan 張伯端 [987-1082]
 2. Shi Tai 石泰 [–1158]
 3. Xue Shi 薛紫賢 [–1191]
 4. Chen Nan 陳楠 [–1213]
 5. Bai Yuchan 白玉蟾 [1194-1229]

A Teljes Valóság Déli Irányzat képviselőire, az iskola megalapítás óta, nem jellemző, hogy zárt szervezeti formákat hozzanak létre. Nem alapítanak kolostorokat, és nagyobb, szervezettebb formákat sem alakítanak ki. Ahogyan az alapítók, követőik sem tesznek szerzetesi és cölibátusi fogadalmakat a mai napig. Annak ellenére, hogy a gyakorlók javarészt hétköznapi életet élnek, az északi iskola tagjaival tevékenyen részt vesznek a kolostori munkálatokban és támogatják a szerzetesek tevékenységeit. Inkább a Teljes Valóság Tanítások legmélyének megértésére, nem pedig egy független hagyomány kialakítására törekednek.

Mindezek következménye, hogy a Teljes Valóság Irányzat gyakorlói spontán szerveződnek, mert hitük szerint a Tanításokhoz való múltbeli kapcsolat az, ami biztosítja számukra a jelen életbeli találkozásukat a Tanításokkal. Emiatt nem törekednek a Tanítások széles körben való elterjesztésére modern módszerekkel, hanem a Dao rendező elvére bízzák mindezt. Hitük szerint, akinek szükséges, találkozik a Tanításokkal. Ez az egyik oka az összetett szervezeti struktúrák hiányának is.

Közösségünk alaptevékenységei:

 • Teljes Valóság Iskola Déli Hagyományának tanulmányozása és gyakorlása, valamint az ehhez szükséges feltételek megteremtése
 • A tanulmányozás eredményeinek honosítása és oktatási rendszerbe foglalása
 • Az oktatási rendszer honosítható iskolarendszerré alakítása, és az igényeknek megfelelő független alrendszerek kialakítása

A honosított iskolarendszer felöleli az igen gazdag taoista kultúra szinte minden ágát. Ezeket az ágakat az eddigi érdeklődéstől függően tagoltuk, mert egyfajta különálló rendszerenként is tanulmányozhatók, gyakorolhatók. Az alrendszerek mindegyike teljes összhangban van a Déli Teljes Valóság irányzat minden tanításával.

A következő alrendszerek külön-külön is tanulmányozhatók, elsajátíthatók és alkalmazhatók az igényeknek megfelelően:

 • Taoista ikonfestészet, Istenségek és Halhatatlanok
 • Talizmánkészítés
 • Taoista szertartási zenék és énekek
 • Taoista Feng Shui alkalmazása otthon és templomok építéséhez
 • Taoista asztrológia
 • Taoista vegetáriánus ételek elkészítése
 • Taoista orvoslás

A Közösségünkben gyakorolt módszerek

A Dao, mint legfőbb érték eléréséhez a Két Módszert (Xinggong és Minggong) használjuk, melyeket három egymásra épülő Ösvényen valósítunk meg. A Két Módszer fő mondanivalója, hogy a Szellemünk és Testünk együttes művelésére kell fektetni a hangsúlyt. A Xinggong módszerei az Eredendő Természetünk megismeréséhez segítenek hozzá, míg a Minggong eszközei, a világban való boldogulásunkat támogatják. A Módszerek gyakorlásával a Három Ösvényen át elérhetjük a Teljes Megvalósítás állapotát, mely állapotban képessé válunk összeolvadni Daóval.

Xingek ápolása

Ez a kifejezés lényünk Valódi Eredendő Természetére utal, ami nem különbözik a Nagy Dao természetétől. Egyfajta Kis Daóként érthető meg, mely csak az ember sajátja. Minden más élő formát is a Nagy Dao tart fenn, de annak összes minőségét csak az ember birtokolja. Ezek a tulajdonságok rejtve vannak az ember tudatában, így a Xingek ápolása olyan szellemi gyakorlatokat foglal magában, melyekkel megtisztítjuk a bennünk lévő Kis Daót a rárakodott fátylaktól, és ezzel felfedjük annak Valódi tulajdonságait. A mesterkélt szándékokkal, az ártani akarással és minden csupán önmagunk hasznára irányított gondolatokkal fedjük be a bennünk rejtőző Tökéletességet. Az egyszerű élet, mely nem avatkozik bele a dolgok természetes áramlásába, azaz hagyja a jelenségeket maguktól kibontakozni, a taoista gyakorlás fő eszméje. Ez egyfajta „Világba való befolyás”, mely során egyrészt részt veszünk a világ természetes áramlásában, másrészt fenntartjuk az Eredendő Természetünk ápolásának stabil középpontját.

Mingek ápolása

A Mingek ápolása jelenti minden formához kötött jelenség ápolását. Ide tartozik a test, a családi és társadalmi kapcsolatok, valamint a környezetünk. Mivel a Nagy Dao szülte a formai jelenségeket, a Mingek ápolása azt is jelenti, hogy a formákban meglátjuk az Eredendő Természet működését.

A Három Ösvény:

1. A Kisebbik Ösvény

Ezeket a módszereket az alapok megteremtéséért gyakoroljuk, hiszen a művelés további szintjeihez szükségesek.

Erények gyakorlása

A Tanítványok folyamatosan erényes tetteket visznek végbe, ezáltal Eredendő Természetüket megőrzik a szennytől. Ha valaki a személyes jellegeken kívül szeretné elérni az Őseredendő Valóság megtapasztalását, ehhez olyan tettekre van szüksége, amelyek saját magán túljutva, egyéni szándékait félretéve, önzetlen tettekben nyilvánulnak meg. Ez az erény gyakorlásának kezdete, alapszintje, amely azonban még nem a Valódi Erény.

A Valódi Erény gyakorlása túlmutat az egyéni szándékokon. Feltételezi az Azonosság megélését, azaz tapasztalja saját maga és az összes többi lény egyenlőlényegűségét. Ez a szeretet alapja, amikor nem találunk különbséget magunk és bármely lény között. Az így véghezvitt erényes tettek már nem dualisztikusak, hiszen a mindannyiunkban jelen lévő Őseredendő Természet által hajtjuk végre. Ezt a szintet csak a megvalósítás haladottabb fokain érhetjük el.

Az erények kezdeti, alapszintű gyakorlására azért van szükség, mert ezáltal stabilizálódik az utunk elején lévő bizonytalan fejlődés, azaz nincs visszaesés, növekszik a test energia szintje és megalapozhatjuk a valódi együttérzést, segítve ezzel környezetünket is. Belső erényeinkre hagyatkozva a következő tettek halmozzák fel a legtöbb érdemet:

 • alázatosság gyakorlása
 • rugalmas alkalmazkodás
 • egyszerűségre való törekvés
 • őszinteség
 • emberek kibékítése
 • templomok építésének támogatása
 • védelmezés

Test művelése

A Tanítások értelmében szellemi fejlődést csak akkor érhetünk el, ha testi szinten bizonyos alapokat megteremtünk és a szunnyadó belső erőket – hétköznapi értelemben véve – felébresztjük. Ez a kettős folyamat stabil egészséget, és a szellemi fejlődéshez megfelelő testi-lelki nyugalmat fejleszt ki. A test művelésére a Teljes Valóság Hagyomány igen gazdag módszereket kínál. Ezek közül Közösségünk főképp Taijiquan, a Qigong és Tao Yin gyakorlatokat végez.

2. A Középső Ösvény

A taoista tanok fő eszméje, hogy a Dao mindenütt jelen van, így mindent áthat. Tanítása értelmében az ember eredendően birtokolja a Daót, mely végső soron az Eredendő Természetünk. Tetteinkkel ugyan befedhetjük ezt, de el nem pusztíthatjuk. Aki megkeresi, majd ápolja Eredendő Természetét, azt a Dao támogatni fogja, és így Eredendő Természetének teljes kibontakoztatásával elérheti a teljes megvalósítást. Az ember szabadnak születik, és dönthet arról, hogy az Eredendő Természetét vagy csak emberi természetét ápolja. Ez utóbbi idővel elveszíti kapcsolatát eredendő jóságával, így tehetetlenül magányossá válik, szíve bezárul, és körkörös gondolatai válnak egyedüli valóságává. Az Eredendő Természetünk ápolása az Égtől kapott saját Szellemünk ápolásával kezdődik. Ez egyrészt abból áll, hogy felélesztjük saját Szellemünket, amit Belső Alkímiai folyamattal érünk el, másrészt, hogy a felébresztett Szellemünket egyesítjük a Daóval. A taoista megvalósítás összességében e két lépésből áll: az Egyén Kis Daójának kibontakoztatása, majd egyesítése a világegyetem Nagy Daójával.

Meditáció magunkért

A Tanítvány egy többlépcsős gyakorlatot sajátíthat el, melyek tartalmaznak általános vizualizációs módszereket, valamint meditációs istenségek vagy halhatatlanok megidézésének technikáit is.

Talizmánok használata

A talizmánok olyan rajzolt szimbólumok, melyek a gyakorló fókuszált szándékának, kiművelt pszichikus erőinek összpontosított energiáját tartalmazzák, amelyet szellemileg összeolvasztanak egy megidézett Istenséggel vagy Halhatatlannal. Használatának területei – alapszinten – védelmezés külső és belső bajok ellen, gyógyítás, harmónia kialakítása és a tanulási képesség fejlesztése.

Kapcsolataink rendbetételét szolgáló módszerek

Az úgynevezett Öt Haos rendszeren keresztül megértjük, hogy milyen természetes emberi jellemzők motiválják hétköznapi cselekedeteinket, és ennek tudatában kapcsolataink könnyebben lesznek kezelhetőek.

Meditáció másokért

A gyakorló ezen a szinten nemcsak saját javáért meditál, hanem a szűkebb és tágabb közösség, valamint a világ javulása érdekében is. A fő kívánalmai az Együttérzés és Bölcsesség, és ezek helyes egyensúlya.

Csoportos meditációk, szertartások

Ezeket a gyakorlatokat három szinten végezzük:

Közös szertatások a saját fejlődésünk érdekében.

Egy konkrét ember érdekében végzett szertatás. Ez történhet egy beteg felgyógyulásáért, egy elvonulást végző társunk gyakorlásának előlendítéséért, gyermek születésének megszentelése, esküvő megáldásáért, kedvező újraszületésért egy haldokló esetében, vagy névadás ceremóniájaként.

Tágabb közösség érdekében végzett szertartások. Ezek lehetnek egy pozitív ügy előmozdításáért, csoportos elvonulások sikerességének kívánásáért, általánosan az együttérzés és bölcsesség megjelenéséért.

Belső erények, azaz az Öt Erény gyakorlása

Az Öt Erény a következő:

 • A jóindulat – emberiesség, kedvesség és együttérzés
 • Az igazság – igazságosság és kötelesség
 • Az udvariasság – illem és társadalmi kegy
 • Tudás és bölcsesség, mely a dolgok vizsgálatával és az alapelvek megértésével érhető el
 • Igazmondás – önmagunkba vetett hit és bizalom

Belső átalakítások

Ez a Középső Ösvény módszereinek következő lépése, a Három Kincs átalakítását célzó gyakorlatok.

3. A Hatalmas Ösvény

Ez a Megvalósítás magas szintje, ahol a gyakorló kapcsolatot teremt más megvalósítottakkal.

"A Dao semminek nem köszönheti a létezését, ezért képes mindennek életet adni. Amikor azonban megnyilvánul, nem üres többé. Amikor a szerkezete betölti rendeltetését, a Dao életet ad az emberiségnek. Mivel az emberiség alapja a Daóból ered, az ember képes megérteni az Ég és a Föld tartósságát, felfedezni a Yin és a Yang rejtelmeit, ráérezni a nemzés és átalakítás alapelveire, és megismerni saját helyét a mindenség hatalmas rendjében. A Bölcs olyan ember, aki átlátja ezeket az alapelveket, és megértette a Daót."

A Dao semminek nem köszönheti a létezését, ezért képes mindennek életet adni. Amikor azonban megnyilvánul, nem üres többé. Amikor a szerkezete betölti rendeltetését, a Dao életet ad az emberiségnek. Mivel az emberiség alapja a Daóból ered, az ember
képes megérteni az Ég és a Föld tartósságát, felfedezni a Yin és a Yang rejtelmeit, ráérezni a nemzés és átalakítás alapelveire, és megismerni saját helyét a mindenség hatalmas rendjében. A Bölcs olyan ember, aki átlátja ezeket az alapelveket, és megértette a Daót.

Az Egyház céljai hitéleti tevékenységéhez kapcsolódóan:

 • A taoista belső alkímia művelésének elősegítése tanítások és az egyéni gyakorlás vezetésének keretében.
 • A hagyományvonal meditációs gyakorlatainak és szertartásainak vezetése.
 • Egyházunk céljául tűzte ki az alapítók által szerzett szentiratok teljességének magyar nyelvre történő fordítását, kiadását és taoista könyvtár működtetését.
 • Az Egyház céljai elérése érdekében, szervezetén belül több központot és egy elvonuló helyet tart fenn, melyek lehetőséget biztosítanak a szellemi gyakorlatok elsajátítására és gyakorlására. Egyházunk tervei között szerepel egy hagyományos Taoista szentély megépítése, melynek tervei a pekingi Fehér Felhő kolostor apátjának segítségével készültek el. 
 • Egyházunk tanulmányozza a hagyományvonalhoz kötődő taoista bölcselet és művészet ágait, és lehetőséget biztosít ezek kutatására és gyakorlására.
 • Egyházunk tevékenysége során kapcsolatot tart fenn más magyarországi és külföldi társszervezetekkel, és együttműködik az Egyházhoz hasonló célokért tevékenykedő vallási felekezetekkel, civil szervezetekkel és magánszemélyekkel.
 • Egyházunk céljainak megvalósítására az Alapszabályban mellékelt tevékenységeket folytatja. 

Tartalom átvétel