A Taoizmus Gyakorlata

A Taoista hagyomány tanulmányozása és gyakorlása

 A Taoista iskolák sokféleségükről ismertek. Két irányzatuk azonban kitűnik a többi közül azzal, hogy nem csak szerzetesek, hanem világi gyakorlók együttesen alapították meg. E két Iskola a Teljes Valóság (Quanzhen) és a Kun Lun hagyomány. A Teljes Valóság irányzatot Lü Dongbin és Tanítványai i.sz.755-ben alapították, míg az utóbbiról csak annyit tudunk, hogy közel egy időben, az észak kínai Kunlun hegységben jött létre. Mára Tanításaik összeforrtak, és Déli Teljes Valóság Irányzat néven váltak ismertté. 

Egyházunk eszméit a Teljes Valóság (Quanzhen) és Kun Lun hagyományok adják. Alapelvük, hogy a létezés minden formájában az életet a Nagy Tao tartja fenn, mint a Végső Jóság, a teremtés végtelen ereje. A taoista gyakorló számára a végső idea, a teljes harmónia kialakítása a Nagy Taóval, mely által az ember szelleme Halhatatlanná válik, és mentesül a világi élet porától. Eléri a teljes nyugalmat eggyé válva a Taóval. Ehhez nem szükséges a szerzetesi életmód, világi gyakorlóként is bárki elérheti a Nagy Taót, mert az mindenütt jelen van.

Mivel e két irányzat gyakorlói világi emberek, a taoista művelés kettős:

1. A Xing (Hszing)-ek ápolása

Ez a kifejezés lényünk Valódi Eredeti Természetére utal, ami nem tér el a Nagy Tao természetétől. Egyfajta Kis Taóként érthető meg, mely csak az ember sajátja. Minden más élő formát is a Nagy Tao tart fenn, de annak összes minőségét csak az ember birtokolja. Ezek a tulajdonságok mélyen elrejtve lakoznak az ember tudatában, így a Xing-ek ápolása olyan szellemi gyakorlatokat fog össze, melyekkel megtisztítjuk a bennünk lévő Kis Taót a rárakódott fátylaktól, és ezzel felfedjük tulajdonságait. A mesterkélt szándékokkal, az ártani akarással és minden csupán önmagunk hasznára irányított gondolattal fedtük be a bennünk rejtőző Tökéletességet. Az egyszerű élet, mely nem avatkozik be a dolgok természetes áramlásába, azaz hagyja a jelenségeket maguktól kibontakozni – a taoista gyakorlás fő eszméje. Ez egyfajta „Világba való befolyás”, mely során egyrészt részt veszünk a világ természetes áramlásában, másrészt fenntartjuk Eredendő Természetünk ápolásának stabil középpontját. Ez a kettőség jelenik meg a jól ismert taoista jelképben, a Yin és Yang-ban. 

2. A Ming-ek ápolása

A Ming-ek ápolása jelenti minden formához kötött jelenség ápolását. Ide tartozik a test, a családi és társadalmi kapcsolatok és környezetünk ápolása. Mivel a Nagy Tao szülte a formai jelenségeket, a Ming-ek ápolása azt is jelenti, hogy a formákban meglátjuk az Eredendő Természet működését.

A Déli Teljes Valóság Tanításai a következő módszereket tartalmazza:

1. Szint – A Külső rendbetétel

A két hagyomány tanításai értelmében, szellemi fejlődést csak akkor érhetünk el, ha testi szinten bizonyos alapokat megteremtünk, és a hétköznapi értelemben vett szunnyadó belső erőket felébresztjük. Ez a kettős folyamat egyfelől stabil egészséget, és a szellemi fejlődéshez megfelelő testi-lelki nyugalmat fejleszt ki.

Közösségünk új tagjai ezért kezdetben úgynevezett külső módszereket alkalmaznak az alapok megteremtéséhez. A gyakorlatok bárki számára elsajátítható módszerek, melyeket rendszeres találkozások alkalmával sajátíthatnak el a Közösség tagjai, vezetett módon, tanárok segítségével. Három fő módszerünk, a Tao Yin (Testtartások Gyakorlatai), a Neigong (Légző-gyakorlatok) és a Taijiquan (Mozgásos Gyakorlatok). Céljuk a test és lélek egyfajta alapszinten való rendbetétele, ami biztosítja, hogy a későbbiekben szellemi gyakorlatot végezzen. A Két Iskola taoista tanításainak értelmében, ha a testet belső feszültségek járják át, a szellem nem képes a felemelkedésre, hisz teljes mértékben csak önmagával van elfoglalva. A külső és belső gyógyulás az alapfeltétele a harmónia kialakításának, mely harmónia fog elvezetni a Taóhoz.

Szellemi módszerek

A szellemi módszerek használatához a Tanítvány egy rituálén esik át, mely során taoista nevet kap és beavatást a szellemi gyakorlatok végzéséhez. 

Talizmánok használata

A talizmánok olyan rajzolt szimbólumok, melyek egy gyakorló fókuszált szándékának, kiművelt pszichikus erőinek összpontosított energiáját tartalmazzák, melyeket szellemileg összeolvasztanak egy megidézett Istenséggel vagy Halhatatlannal. Használatának területei az első szinten a védelmezés külső és belső bajok ellen, gyógyítás, harmónia kialakítása és a tanulási képesség fejlesztése.

Meditáció

A Tanítvány egy többlépcsős gyakorlatot sajátíthat el, melynek lépései a következők:

1. Jing Shen Mu Yu (A test megtisztítása) – tartalmaz vizualizációs módszereket, mely során speciális szent Szótagok ismétlésével megtisztul a külső és belső test.

2. Qi Shi (Megidézés és összehívás) – a meditációtól függően egy meditációs Istenség vagy Halhatatlan megidézése szent Szótagok segítségével.

3. Jing Pian Di (Tiszteletadás az Égnek és a Földnek) – Tiszteletadás és felajánlás tétel. Egyéni kívánságok megfogalmazása.

4. Meditáció Lepecsételése – a gyakorlat befejezése.

2. Szint - Kapcsolataink rendbetétele

Ezen a szinten az erények gyakorlása következik a szűkebb és tágabb közösség szolgálatán keresztül. Az úgynevezett Öt Hao-s rendszeren keresztül megértjük, hogy milyen természetes emberi jellemzők motiválják hétköznapi cselekedeteinket, melyek tudatában kapcsolataink könnyebben kezelhetők lesznek. 

Meditáció

A gyakorló ezen a szinten nem csak a saját javáért meditál, hanem a szűkebb és tágabb közösség és a világ javulása érdekében is. Fő kívánalmai az Együttérzés és a Bölcsesség, valamint ezek helyes egyensúlya. Gyakorlatának felépítése a következő:

1. Jing Shen Mu Yu (A test megtisztítása) – tartalmaz vizualizációs módszereket, mely során speciális szent Szótagok ismétlésével megtisztul a külső és belső test.

2. Qi Shi (Megidézés és összehívás) – a meditációtól függően egy meditációs Istenség vagy Halhatatlan megidézése szent Szótagok segítségével.

3. Jing Pian Di (Tiszteletadás az Égnek és a Földnek) – Tiszteletadás és felajánlás tétel. Közérdekű kívánságok megfogalmazása.

4. Mian Zhao (a Megtisztító szent Szótagok felolvasása) - A Mian Zhao azon cselekedetet jelöli, mely során felolvassuk a Három Tisztító szent Szótagokat. Ezen fontos recitálások ahhoz szükségesek, hogy megtisztítsák a gyakorló Szívét (azaz Tudatát), száját (azaz beszédét), valamint testét.

5. Meditáció Lepecsételése – a gyakorlat befejezése.

Egyedül végzett meditációk

A különböző elérendő állapotokat tekintve több mint harminc gyakorlatot alkalmazunk, melyet az Egyház vezetőinek segítségével kapnak meg a Tanítványok személyre szabva. 

Csoportos meditációk, szertartások

Ezeket a gyakorlatokat három szinten végezzük:

- Közös szertartások a saját fejlődésünk érdekében.

- Egy konkrét ember érdekében végzett szertartás. Ez történhet egy betegség meggyógyításáért, egy elvonulást végző gyakorlásának elősegítéséért, gyermek születésének megszentelése, esküvő megáldásáért, kedvező újraszületésért egy haldokló esetében, vagy névadás ceremóniája.

- Tágabb közösség érdekében végzett szertartások. Ezek történhetnek egy pozitív ügy előrelendítéséért, csoportos elvonulások sikerességének kívánásáért, általánosan az együttérzés és bölcsesség megjelenéséért.

Belső erények, azaz az Öt Erény gyakorlása

Az Öt Erény olyan minőségeket képvisel, melyek egyszerre mozdítják elő a társadalom egészséges állapotát és a személyes fejlődést. Az Öt Tolvaj érzelmek és sóvárgások, amiket azért neveznek tolvajnak vagy rablónak, mert a kielégítésük meglopja az egyént az Életenergiájától, józan eszétől és benső önállóságától. 

Az Öt Erény 

1. A Jóindulatot az emberiességgel, kedvességgel és együttérzéssel társítják. 

2. Az Igazságot az igazságossággal és kötelességgel. 

3. Az Udvariasságot az illemmel és társadalmi keggyel. 

4. A Tudást vagy Bölcsességet a dolgok vizsgálatával, és az alapelvek megértésével. A taoista Tanításokban hozzáállásokról és cselekedetekről is említést tesznek, úgymint az emberek szeretete, társadalmi jólét előmozdítása, alkalmazkodás másokhoz és elméleti valamint gyakorlati tanulmányok folytatása. 

5. Az ötödik erény, az Igazmondás talán a legpontosabban meghatározott minőség a Teljes Valóság taoizmusban. A szót hitként vagy bizalomként lehet lefordítani, de a taoista gyakorlás ezen iskolájában konkrétan az őszinteséggel és igazsággal társítják, és ezt tekintik a központi tulajdonságnak, ami hitelessé teszi az összes többi Erényt. Ezért úgy tekintenek rá, mint ami az egyén magját képezi.

Külső erények gyakorlása

A külső erények gyakorlására szükség van, mert ezáltal stabilizálódik az Utunk elején lévő bizonytalan fejlődés, azaz nincs visszaesés, növekszik a test energia szintje, és megalapozhatjuk a valódi együttérzést, segítve ezzel környezetünket is. Belső erényeinkre hagyatkozva a következő tettek halmozzák fel a legtöbb érdemet:

1. Alázatosság gyakorlása

2. Rugalmas alkalmazkodás

3. Egyszerűségre való törekvés

4. Őszinteség

5. Emberek kibékítése

6. Templomok építésének támogatása

7. Védelmezés

3. Szint - Szellemünk rendbetétele

Az Öt Hao-s rendszer következő szintje, az egyénben rejtőző magas szintű szellemi potenciálok kibontakoztatását segíti elő. A taoista tanítások értelmében, minden ember birtokolja a Taót, azaz a létezés Eredendő Természetét. E Tao segítségével született meg minden élet a Földön, és a mai napig is ez tartja fenn létezését. Egy ősforrás, mely kimeríthetetlen és minden életformát - mely összhangban van az élet alaptörvényeivel - támogat.

A Szellemi Módszerek három szintre tagozódnak:

1. Mennyei Mesterek (Tian Shi)

2. Legfelső Tisztaság (Shang Qing)

3. Mágikus Kincs (Ling Bao)

Ők alkotják a San Qing (Szán Tyhing)-et, a Három Tisztaságot. Ezen a szinten minden közösségi tag teljesen személyre szabottan kapja meg vezetőjétől a szellemi gyakorlatait, meditációit.

Tartalom átvétel