A Három Tisztaság

A Három Tisztaság - San Qing 三清

A Menny Legfőbb Urai, akik túl vannak az értelem általi felfogáson. Mentesek minden formától, így a teljes tisztaság jellemzi őket. Bár emberi formában jelennek meg számunkra, de túl vannak az emberi létezésen is. A Három Kincs művelése során megvalósított megvilágosodás három szintjét mutatják. Együtt hárman a Három Tiszta Birodalom mennyei urai.

Ők mutatják a világban azt a három minőséget, amely az emberi létezés alapja. Annak a létezésünknek az alapja, amely lehetőséget biztosít a fejlődésre, az eredendő szabad akaratunk forrása. Minden racionális tulajdonságtól mentesek, a legnagyobb tisztaságban időznek, ezért is nevezik Őket a Három Tisztaságnak. Semmilyen megmozdulásunk, amely a karmikus tendenciákon való túljutást célozza és az Eredendő Természetünk minőségeit akarja kibontakoztatni, vagy nyugalmat, szeretetet és bölcsességet akar terjeszteni, nem lehetséges e három minőség nélkül. Ezért elmondható, hogy a Három Tisztaságot vagy tiszteli valaki, vagy nem értette meg jelentésüket.

Minőségeik felismerése biztosítja a lehetőséget, az utat a Daóhoz és annak forrásához. Ők teszik lehetővé, hogy az Erények kiteljesítsék Szellemünket, az Úton való haladás során megtapasztalhassuk a Xingeket és legfőképp azt, hogy az Eredendő Természet mindenütt jelen legyen a létezésben. Általuk járja át a Teret és annak minden megjelenését a Dao minden tulajdonsága. Ezek a minőségek túl vannak a jó és a rossz fogalmán, így minősítésük fogalmakkal nem lehetséges. Bennük összpontosulnak mindazon minőségek, amelyre minden lény vágyik, egyfajta végső beteljesülést adó és a megvalósulás végső állapotai. Az a nyughatatlan ősvágy és törekvés, ami bennünk van, az Ő elérésüket célozza.

A Három Tiszta Egy, vagy Három Tisztaság az isteni erő hármas megnyilvánulása, a világunkat mozgató erők forrása. A taoista panteonban őket tisztelik a legfelsőbb Istenségekként, jelen vannak a világ teremtésétől fogva. A világ kezdetekor az Őseredendő Káosz, a Wuji vagy Hatalmas Üresség állapotában a Dao szétszóródott formaként (kínaiul: Ji) volt jelent. A Ji újraegyesülésével jött létre az első Isteni Lény, Taishang Laojun. Laojun átalakította az Egyet, így létrejön a következő Isteni Lény, Yuan Shi Tianzun. A világegyetem ekkor még kaotikus. Laojun létrehoz egy másik Isteni Lényt is, Ling Bao Tianzunt, és a teremtésnek ezen a pontján már kialakul a két erő, a Yin és a Yang, amelyből életre kel a milliárd létező. A teremtés végén Taishang Laojun alászáll és jobb oldalon foglal helyet, kezében a világegyetem beteljesedését jelképező legyezővel. A megnyilvánulás ezen szintjén nevezik Daode Tianzun-nak.

1. Wuji Tianzun

Az Eredet Egyetemlegesen Tisztelt Ura, aki Yu Qingen, a Jáde Tisztaság Birodalmán uralkodik. A Jáde Tisztaság Birodalma a Wuji Birodalma, a Halhatatlanság legmagasabb szintje. Aki ide eljut, az teljes egységet ért el a Daóval. Az alkímiában a Jáde Tisztaság az Eredendő Szellem, a Yuan Shen jelképe. A Három Tisztaság jelképezi az egész világegyetemünket alkotó erőket, mindegyikük egy-egy Mennyei Birodalmat ural. Az első a Jáde Tisztaság, Yuanshi Tianzun, az Eredetet Egyetemes Ura vagy az Őskezdet Egyetemes Ura.

Ő fogalmazta meg az első taoista írásokat, ezért az első írásos rendszer megteremtőjeként is tisztelik. Megfigyelte az egyetemes Életerő áramlását, a hangok, mozdulatok és vibrációk jellegzetességeit és jádetáblákra jegyezte fel azokat. Yuanshi Tianzun uralja a Jáde Tisztaság Birodalmát (Yu Qing), amelynek bejárata az Arany Kapu, ami minden igazság forrása. Ez a Formanélküli Menny, a szellemi szféra, ahol már nincsen állandó anyagi forma. Kezében a világ megteremtésének szimbólumaként a Mennyei Lángoló Gyöngyöt tartja, vagy pedig kezei mágikus kéztartásban vannak. Az holdújév első napján ünnepeljük.

2. Lingbao Tianzun

A Megszentelt Kincs Egyetemlegesen Tisztelt Ura, aki a Tai Qingen, a Hatalmas Tisztaság vagy a Taiji Birodalmán uralkodik. Ez az az állapot, ahol az alany és a tárgy elkülönülnek, mégis szerves részei a Daónak. A második a Legfelsőbb Tisztaság, Lingbao Tianzun, az Istenségek és Kincsek Egyetemes Ura vagy a Ragyogó Kincs Egyetemes Ura. Ő a szent könyvek őrzője, amelyek a szellemi fejlődéshez szükséges tudást tartalmazzák. Azért a kincsek őrzője, mert ez az erő a tiszta potencialitás, amely lehetővé teszi számunkra, hogy valóban, meghasonulás nélkül, a mély megértés erejétől vezérelve megváltozzunk és a megtanult törvények alkalmazásával jó befolyásokat halmozzunk fel. Lingbao számolja az időt és osztja korszakokra, és a Legfelsőbb Tisztaság (Shang Qing) Birodalmát, a Vágyak Mennyét, az emberi szférát uralja, amelyben az ellentétes erők, a Yin és a Yang folyamatos váltakozása készteti a lényeket önmaguk meghódítására. Kezében a kívánságteljesítő ékkövet tartja (Ruyi). Az ötödik holdhónap huszonkilencedik napján ünnepeljük.

3. Daode Tianzun

A Dao Erényének Egyetemlegesen Tisztelt Ura, aki a Felső Tisztaság (Shang Qing) Birodalmán uralkodik. Ez egyben a Bagua világa is. Az jut ide, aki összhangban a természettel és az emberekkel hosszú földi életet élt. A belső alkímia gyakorlóinak a Felső Tisztaság az Eredendő Életerő (Yuan Jing) jelképe. Ő jelent meg világunkban Laoziként. A harmadik Tisztaság a Felső Tisztaság, Daode Tianzun vagy az Út és Erény Egyetemes Ura. Ezen erő egyik megtestesülése Laozi. Az Ő birodalma a Formavilág Mennyei Birodalma, az anyagi szféra, mely magában foglalja az összes anyagi létezőt. Ez nem szükségszerűen az élő formákat jelenti, hanem minden, az Öt Változó Állapotból kialakuló anyagi jelenséget.

Az emberi test megjelenésével párhuzamosan anyagi szükségleteink is keletkeztek, amelyek sok esetben az Úttól eltérő irányba vezetnek, ha azonosulunk velük. Az Erények gyakorlása azonban segít a belső Utunkon maradni, közelebb visz a Daóhoz és általuk haladhatunk felfelé, a szellemibb szférák felé. A Bölcsnek is vannak szükségletei, vágyai, a különbség csak abban áll, hogy nem az anyagi késztetései alapján cselekszik, mert látja tettei konkrét következményét. Amennyiben az adott tett eltávolítja céljától, és rombolja korábbi megvalósításának eredményeit, úgy nem követi azt, hanem elengedi a vágyat. A tizenegyedik holdhónap tizenegyedik napján ünnepeljük.

Az Erények gyakorlása békét és nyugalmat hoz az ember szívébe, ezért nevezik ezt a Békesség Erejének. Shang Qing az átalakulás színtere, a Gyakorlás Ereje, Yu Qing pedig az Uralom Ereje, a beteljesülés világossága - így alkotnak teljes egységet. Tai Qing a legmagasabb összhang a természettel, amikor a Dao törvényeit követve élünk, az Út és Erény szolgálatában. Ha a világ nagy törvényszerűségeit megértjük és követjük, akkor eggyé válunk mindennel, ez a Tai Qing. Tai Qing adja az életet, de nem birtokolja, Shang Qing táplálja az életet, de nem uralja, Yu Qing pedig irányítja, de nem vállal érte felelősséget.

Az isteni természet ezen legfontosabb jellemzői határozzák meg az ember szellemi állapotát. Az emberi élet szintjén Tai Qing a tiszta alapokat, a tiszta testet jelenti. Ez több mint fizikai és energetikai tisztaság, amely nem tapasztal betegségeket, mert érzelmi és mentális szinten egyaránt mentes az anyagias lerakódásoktól. Shang Qing a világos tudat, amely összhangban él környezetével, Yu Qing pedig a szellemi tisztaság. Minden öröm és boldogság forrása a Három Tisztaság, amelyek a legmagasabb és legtisztább szférákból közvetítik felénk a Dao ragyogását. Általuk lehetséges a teremtés folyamata, Ők hozzák létre a fejlődés lehetőségét, Ők az Út, amelyen közelebb kerülhetünk belső önvalónkhoz és ezáltal a világhoz. A taoista hagyományokban minden gyakorlat előtt Őket tisztelik, rájuk emlékeznek. Talizmánok készítésekor például Őket ábrázolják elsőként, mert nélkülük bármit is készítünk, az nem lesz hatékony.

Mi történik, ha nem értjük e három erő fontosságát, és nem tiszteljük Őket? Ekkor bármilyen kitartóak is legyünk, fejlődésünk, gyakorlásunk és meditációnk nem lesz eredményes, mert nem leszünk összhangban a Nagy Daóval. Yu Qing tisztelete nélkül nem értjük meg, hogy a Dao mindenütt jelen van és belőle áll az ember is. Bennünk is ott van a Mennyei Természet, a Halhatatlan Lélek, amely a Daóval azonos lényegű és ugyanazon törvényszerűségek működtetik. A mikro- és makrokozmosz egyazon harmóniát testesíti meg, így rajtunk áll, hogy felismerjük-e az egységet, vagy bezárkózunk magányos elkülönültségünkbe és beleveszünk a körkörös életek végtelen folyamába.

Shang Qing nélkül nem ismerjük fel az emberi létforma csodás és egyedülálló lehetőségét a változásra, az anyag uralma alóli megszabadulásra. A változás kulcsa a kezünkben van, az Ég minden támogatást megadott, életünk eseményei folyamatosan mutatják a következő lépést, tanítanak minket. Kérdés, hogy meg akarjuk-e tanulni a leckét, képesek vagyunk-e felismerni a szenvedés, fájdalom, öröm, bánat, harag, ragaszkodó szeretet illékony pillanatai mögött a változás szükségességét és lehetőségét. A természet a legnagyobb tanítómesterünk lehet, állandóan mozgásban van, mindig megmutatja, hogy egy cikluson belül, mi a következő mozzanat, mire kell figyelnünk, milyen erőket kell felébresztenünk magunkban, hogy a lehető legalaposabban kiaknázzunk egy-egy helyzetet. A merev, a mozdulatlan lemarad, megtörik, nem tud megújulni, és végül az enyészet martaléka lesz.

Tai Qing az Út és Erény, mert az Erények nélkül nem járhatunk az Úton. Az Erények gyakorlása fokozatosan megtisztít minket, egyre egyértelműbbé válik a múlandó és maradandó közötti különbség, és egyre inkább képesek leszünk döntéseinkben a szellemit választani. Az erényes tettek nem mérhetőek a hétköznapi tetteinkhez, mert csak ezek visznek közelebb a Daóhoz.

A világegyetem e nagy hármassága végtelen értelmezési kulcsban jelenik meg. Yu Qing az Égi Qi, a bolygók és csillagok energiája, az isteni energia, a teremtés és egyetemes szeretet energiája. Ez a tisztánlátás energiája, a Bölcsek ereje. Shang Qing az Emberi Qi, a bolygónk felszínén jelenlévő energia, mely fenntartja az emberi életet. A természetet irányító és szabályozó szellemi erejének megnyilvánulása. Tai Qing a Földi Qi, a bolygó belsejében lévő erők és az Öt Változó Állapot ereje. Az alkímiában kapcsolhatjuk Őket a Három Kincshez, a Jinghez (Életerő), a Qihez (Életenergia) és a Shenhez (Szellem) is.

A Három Tisztaság létünk minden területén megjelenik, a keleti és nyugati hagyományokban ezt az isteni hármasságot egyaránt tisztelték. Vallástól függetlenül elengedhetetlen, hogy tudatossá váljunk ezen három erő jelentőségéről, melyek végtelen formában jelen vannak körülöttünk, az egész világegyetemet mozgató forrásként. Alázatot gyakorolva tiszteljük Őket, hiszen Ők minden érték hordozói, Nekik köszönhetjük emberi létünk minden lehetőségét.

Tartalom átvétel